Biriyani House:

Dhakar Bari Restora & Biriyani House
Verified

Star Kabab & Restaurant (Dhanmondi)
Verified

7 Star Restaurant
Verified
Joydebpur
Restaurant Call 01711-594418

Star Kabab And Restaurant (Banani)
Verified

Shad Tehari Ghar
Verified
Lalmatia
Restaurant Call01924708484

Cafe Royal Biriyani House
Verified
Moghbazar
Restaurant Call01736-105372

Cafe Jheel Biriyani House
Verified
Baridhara
Restaurant Call01714345089,01920108075

Dhaka Biriyani House
Verified
Shantinagar
Restaurant Call01715-279717

Allahr Dan Biriyani House
Verified
Shukrabad
Restaurant Call01740-567704, 01761-595058

Shofique Biriyani House
Verified
Mugdhapara
Restaurant Call01716556348